Składki Członkowskie - od 1 października 2017 roku.

Strefa Drużynowego » Składki Członkowskie - od 1 października 2017 roku.

Drodzy drużynowi!

Z dniem 1 października 2017 roku zmienia się wysokość składki członkowskiej, dlatego też warto się do tego przygotować i zapoznać się co się zmienia z dniem 1 października 2017 roku i w jaki sposób realizwać będziemy ten ważny składnik naszego członkostwa w ZHP:

  • Wysokość składki będzie wynosić miesięcznie 10 zł, tym samym znikają też wszelkie inne opłaty które funkcjonowały do tej pory (opłata za polisę uzbezpieczeniową, koszty pośrednie, koszty obsługi finasowej).
  • Składka będzie dzielona w następujący sposób: 2 zł dla Głównej Kwatery, 4 zł dla Chorągwi Wielkopolskiej, 2 zł dla Hufca, 2 zł dla podstawowej jednostki organizacyjnej (drużyny, gromady, klubu itp).
  • Instruktorzy oraz osoby pełniące funkcje instruktorskie (powołane przez Komendanta Hufca) mający przydział służbowy do Hufca, ich część przynależna do podstawowej jednostki organizacyjnej pozostaje w Hufcu. Dlatego też składki należy osobo opłacać za Instruktorów i drużynowych a osobno za swoją drużynę, gromadę, klub itp.
  • Część przynależną do podstawowej jednostki organizacyjnej, będzie można wykorzystać w I kwartale roku następnego, pod warunkiem opłacenia składki członkowskiej w całości za rok poprzedni.
  • Składka będzie naliczana 1 dnia każdego kwartału (np. za IV kwartał składka będzie naliczana 1 października 2017 roku) według stanu w ewidencji e.zhp.pl. Dlatego ważne jest aby prowadzić ewidencję na bieżąco.
  • Termin płatności mija 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału (np. termin płatności składek za IV kwartał mija w dniu 20 grudnia). Składki muszą wpłynąć na konto Hufca, Bank WBK nr konta: 53 1090 1359 0000 0001 1734 7880.
  • Komenda Hufca zaleca aby zbierać składki "do przodu" tak aby na dzień 1 miesiąca każdego nowego kwartału mieć już zebrane składki i zadbać o to aby w ewidencji były osoby z już opłaconą składką członkowską, nie będzie wtedy problemów z opłaceniem składki. Należy również pamiętać również o tym, aby zachować minimalną liczbość jednostki, określoną osobnymi regulaminami.
  • W ramach składki członkowskiej, każdy kto opłaci będzie objęty Hufcową polisą NNW, pod warunkiem że osoba ta będzie wpisana w ewidencję harcerską, jest to konieczne aby otrzymać ewentulane odszkodowanie. Dlatego ważne jest aby ewidencję prowadzić na bieżąco. Jeśli osoba przyjdzie do drużyny po pierwszym dniu nowego kwartału (już po naliczeniu składki za drużynę, gromadę) i opłaci składkę (za bieżący kwartał), należy ją dopisać do ewidencji a całość składki pozostanie w drużynie, gromadzie.

Drogi rodzicu: 10 zł składki członkowskiej - najlepiej wydane pieniądze!

UWAGA: ZMIANY PO 1 STYCZNIA 2019 ROKU.

Zgodnie z wolą Komendantów Ośrodków i Szczepów, za zgodą Rady Chorągwi Wielkopolskiej, wysokość składki na rok 2019 została obniżona do 8 zł, przy czym została zlikwidowana część przeznaczona dla podstawowej jednostki organizacyjnej. Składka zostanie podzielona w następujący sposób: 2 zł dla GK, 4 zł KCh, 2 zł KH.
Realizując treść przewidzianą w zgodzie na przynależność do ZHP, w treści wydawanego rodzicom potwierdzenia opłacenia składki członkowskiej, po konsultacji z skarbnikiem Chorągwi Wielkopolskiej, od I kwartału 2019 roku, zostaje wprowadzony wzór listy odpłatności składek jednolity w całym Hufcu. Rodzic wpłacający składkę powierdza to podpisem na liście, a drużynowy zostaje zobowiązany do przesłania kserokopi listy zebranych składek na adres: psniecinski@poczta.onet.pl

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt na rejon@zhp.wlkp.pl.