Przywrócenie członkostwa w ZHP

Strefa Komendanta » Przywrócenie członkostwa w ZHP

Dokumentem regulującym ubieganie się o poniowne członkostwo jest Uchwała nr 21/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo w ZHP.

Członkostwo może nastąpić na skutek nieopłacenia składki członkowskiej, na skutek wystąpienia z ZHP, skreślenia z listy członków ZHP, wykluczenia z ZHP. W tym artykule skupimy się na trzech ostatnich przypadkach (przywrócenie do ZHP z powodu nieopłacenia składki członkowskiej, opisane jest w dziale składki członkowskie). Osoba ubiegająca się o ponowne przyjęcie, musi złożyć wniosek zawierający:

  • imię i nazwisko, nazwisko rodowe i poprzednio używane, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, posiadany stopień wraz z rozkazem o jego przyznaniu,
  • wyjaśnienie przyczyny ustania członkostwa oraz motywy ubiegania się o ponowne członkostwo,
  • informacja o przebiegu służby, oraz o ostatnim przydziale służbowym,
  • dokumenty potwierdzające przebieg służby oraz inne istotne dokumenty,

 

Wniosek należy skierować do Komendanta jednostki do której staramy się o przyjęcie, w przypadku instruktorów wniosek ten jest składany do Komendanta Hufca. W przypadku osoby wykluczonej wniosek można złożyć po okresie minimum 2 lat do Komendanta Chorągwi lub Naczelnika ZHP.

Wniosek musi być rozpatrzony w terminie 8 tygodni od złożenia, w przypadku przekroczenia tego terminu wniosek uznaje się za pozytywnie rozpatrzony. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, osoba uzyskuje przydział służbowy, ma prawo do noszenia odznak uzyskanych w okresie przed ustaniem członkostwa. Instruktor musi dodatkowo wystąpić do Komisji Stopni Instruktorskich o potwierdzenie faktu zdobycia stopnia, po otrzymaniu potwierdzenia z KSI zostaję przyjęty jako instruktor ZHP.

W przypadku osób wykluczonych z ZHP, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, osoba uzyskuje przydział służbowy i członkostwo, składa ponownie Przyrzeczenie Harcerskie, może też zdobywać Stopnie Instruktorskie z możliwością ubiegania się o skaracanie okresów związanych z zdobywaniem poszczególnych stopni, rozpoczyna na nowo bieg stażu członkowskiego i służby instruktorskiej.