Organizacja biwaków

Strefa Drużynowego » Organizacja biwaków

Organizację biwaków reguluje uchwała GK nr 177/2017 z dnia 21 lutego 2017 roku, Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego, dział X.

Zgodnie z instrukcją biwak musi być zatwierdzony przez Komendanta Hufca i prowadzi on wykaz biwaków organizowanych przez podległe mu jednostki, publikowane na stronie Hufca. Osobą upoważnioną przez Komendanta Hufca do zatwierdzania biwaku w jego imieniu jest członkini Komendy Hufca dh phm. Weronika Kmieciak.

Wszelkie pytania, wątpliwości w sprawie biwaku prosimy kierować do druhny Weroniki, poniżej dane kontaktowe:

 Biwak jest zgłaszany, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Hufca, zgłoszenie przebiega w trzech etapach:

  • zgłoszenie biwaku na minimum 10 dni przed rozpoczęciem biwaku, wraz z podaniem następujących informacji: organizator biwaku, Komendant biwaku (musi to być osoba posiadająca stopień instruktorski, lub kurs wychowawców wypoczynku), miejsce biwaku, termin, kadrę biwaku, informację na temat polisy ubezpieczeniowej, ramowy plan biwaku proszę przesłać na adres
  • rejestracja biwaku - poprzez dosłanie minimum 3 dni przed biwakiem w formie załączników na adres następujących dokumentów: listę uczestników biwaku, plan finasowy biwaku (wpływy i wydatki), fakt rejestracji zostanie odnotowany na Liście zgłoszonych biwaków.
  • potwierdzenie rejestracji - dh Weronika prześle dokument potwierdzający rejestrację biwaku w Hufcu Poznań Rejon, dokument ten będzie można wydrukować i zabrać na biwak.

Finanse biwaku.
Odpłatność za biwak należy zbierać w formie dodatkowej składki zadaniowej UWAGA: Odpłatność za biwak zbiera organizator i całą kwotę zbiorczo wpłaca na konto Hufca - listę wpłat kierujemy bezpośrenio na adres: psniecinski@poczta.onet.pl W przypadku Ośrodka Buk wpłaty na biwak prosimy kierować na ich konta bankowe.  Bezpośrednio przed biwakiem, pobieramy zaliczkę, którą rozliczamy w ciągu dwóch tygodni od zakończenia biwaku. Rozliczenie biwaku odbywa się na zasadach ogólnych określony w dziale IX przywoływanej na początku artykułu instrukcji.

Zaliczki na konto prywatne.
Istnieje możliwość pobrania zaliczki na konto prywatne, w tym przypadku należy pobrać druk wniosku o zaliczkę (dostępny na końcu artykułu), nalezy go wypełnić, zeskanować i wysłać na adres mailowy psniecinski@poczta.onet.pl Po otrzymaniu wniosku, zaliczka zostanie przekazana na konto prywatne Komendanta Biwaku.

Konto do wpłat odpłatności za biwak: BZ WBK III O/Poznań 53 1090 1359 0000 0001 1734 7880.