Organizacja biwaków

Strefa Drużynowego » Organizacja biwaków

Organizację biwaków reguluje uchwała GK nr 24/2018 z dnia 12 września 2018 roku, Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego, dział X. Zgodnie z instrukcją biwak to organizowana przez jednostki forma pracy z nocowaniem uczestników poza domem, pod warunkiem, że nie jest organizowana w okresie ferii zimowych i letnich.

Zgodnie z instrukcją biwak musi być zatwierdzony przez Komendanta Hufca lub przez osobę przez niego upoważnioną i prowadzi on wykaz biwaków organizowanych przez podległe mu jednostki, publikowane na stronie Hufca. Osobą upoważnioną przez Komendanta Hufca do zatwierdzania biwaku w jego imieniu jest członkini Komendy Hufca dh phm. Weronika Rochowiak.

Wszelkie pytania, wątpliwości w sprawie biwaku prosimy kierować do druhny Weroniki, poniżej dane kontaktowe: weronika.kmieciak@gmail.com tel. 785-979-950.

Biwak jest zgłaszany, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Hufca, zgłoszenie przebiega w trzech etapach:

  • Zgłoszenie biwaku na minimum 10 dni przed rozpoczęciem biwaku, wraz z podaniem następujących informacji: organizator biwaku, Komendant biwaku (musi to być osoba posiadająca stopień instruktorski, lub kurs wychowawców wypoczynku), miejsce biwaku, termin, kadrę biwaku (w przypadku harcerzy jest to jeden opiekun na 20 uczestników, w przypadku zuchów 1 opiekun na 15 uczestników), informację na temat polisy ubezpieczeniowej, ramowy plan biwaku proszę przesłać na adres weronika.kmieciak@gmail.com Ramowy plan biwaku będzie widoczny dla wszystkich osób odpwoedzających stronę internetową.
  • Rejestracja biwaku - poprzez dosłanie minimum 3 dni przed biwakiem w formie załączników na adres następujących dokumentów: listę uczestników biwaku, plan finasowy biwaku (wpływy i wydatki), fakt rejestracji zostanie odnotowany na Liście zgłoszonych biwaków. W przypadku niezbierania od uczestników odpłatności na biwak, zostanie to odnotowane na liście zgłoszenia biwaku - w kolumnie Plan finasowy biwaku zostanie wpisane brak odpłatności uczestników biwaku. Lista uczestników nie będzie dostępna dla wszystkich, plan finasowy biwaku tak.
  • Prosimy aby dokumenty wymagane do rejestracji biwaku były w osobnych plikach: ramowy plan biwaku, lista uczestników (wystarczy imię, nazwisko i drużyna), plan finasowy biwaku, ułatwi to nam ich publikację na stronie www.
  • Potwierdzenie rejestracji - dh Weronika prześle dokument potwierdzający rejestrację biwaku w Hufcu Poznań Rejon, dokument ten będzie można wydrukować i zabrać na biwak. Wzór takiego potwierdzenie dostępny poniżej.

Finanse biwaku.
Odpłatność za biwak należy zbierać w formie dodatkowej składki zadaniowej UWAGA: Odpłatność za biwak zbiera organizator i całą kwotę zbiorczo wpłaca na konto Hufca - listę wpłat kierujemy bezpośrenio na adres: psniecinski@poczta.onet.pl   Bezpośrednio przed biwakiem, pobieramy zaliczkę, którą rozliczamy w ciągu dwóch tygodni od zakończenia biwaku. Rozliczenie biwaku odbywa się na zasadach ogólnych określony w dziale IX przywoływanej na początku artykułu instrukcji.

Ubezpieczenie biwaku:
Wszyscy członkowie hufca są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), członkowie biwaku również są objęci tym ubezpieczeniem, pod warunkiem iż są oni wpisani w ewidencję ezhp.pl. Jeśli na biwaku są osoby spoza ZHP należy wykupić dodatkową polisę ubezpieczeniową. Składając oświadczenie przy zgłoszeniu iż bedziemy korzystać z polisy hufcowej, oznacza to że wszyscy uczestnicy biwaku są wpisany w ewidencję, za co odpowiada komedant biwaku lub drużynowy w przypadku imprez na którą jedzie kilka jednostek.

Zaliczki na konto prywatne.
Istnieje możliwość pobrania zaliczki na konto prywatne, w tym przypadku należy pobrać druk wniosku o zaliczkę (dostępny na końcu artykułu), nalezy go wypełnić, podpisać, zeskanować i wysłać na adres mailowy psniecinski@poczta.onet.pl Po otrzymaniu wniosku, zaliczka zostanie przekazana na konto prywatne Komendanta Biwaku. Rozliczenie biwaku następuję w terminach dyżurów, dostępne na stronie internetowej Hufca.

Konto do wpłat odpłatności za biwak: BZ WBK III O/Poznań 53 1090 1359 0000 0001 1734 7880.