Organizacja biwaków harcerskich

Strefa Drużynowego » Organizacja biwaków harcerskich

Organizację biwaków reguluje Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego z dnia 10 lipca 2019 roku. Zgodnie z instrukcją biwak to organizowana przez jednostki forma pracy z nocowaniem uczestników poza domem, pod warunkiem, że nie jest organizowana w okresie ferii zimowych i letnich.

Zgodnie z instrukcją biwak musi być zgłoszony w Hufcu, wyznaczoną osobą do weryfikacji zgłoszeń i zgłaszania uwag jest członkini Komendy Hufca, phm. Weronika Rochowiak. Hufiec prowadzi wykaz biwaków organizowanych przez podległe mu jednostki, publikowane na stronie Hufca. Hufiec ma prawo do odowołania biwaku, jeśli są uzasadnione obawy co do bezpieczeństwa  i zdrowia uczestników biwaku.

Wszelkie pytania, wątpliwości w sprawie biwaku prosimy kierować do druhny Weroniki, poniżej dane kontaktowe: weronika.rochowiak@zhp.net.pl tel. 785-979-950.

Biwak jest zgłaszany, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Hufca, zgłoszenie przebiega w trzech etapach:

  • Zgłoszenie elektronicznie biwaku na minimum 10 dni przed rozpoczęciem biwaku, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na końcu strony, wraz z podaniem następujących informacji: organizator biwaku, Komendant biwaku (musi to być osoba posiadająca stopień instruktorski, lub kurs wychowawców wypoczynku), adres email Komendata biwaku (podajemy służbowy w domenie zhp.net.pl), dokładne miejsce biwaku, termin rozpoczęcia i zakończenia biwaku, kadrę biwaku z podziałem na funkcje (w przypadku harcerzy jest to jeden opiekun na 20 uczestników, w przypadku zuchów 1 opiekun na 15 uczestników), zakładną liczbę uczestników z podziałem na grupy wiekowe, sposób finasowania biwaku, informację na temat ubezpieczenia uczestników i ramowy plan biwaku,
  • Zatwierdzenie biwaku - poprzez dosłanie minimum 3 dni przed biwakiem w formie załączników na adres weronika.rochowiak@zhp.net.pl  następujących dokumentów: listę uczestników biwaku wraz z numerem z ewidencji e.zhp.pl, plan finasowy biwaku (wpływy i wydatki), fakt zatwierdzenia biwaku zostanie odnotowany na Liście zgłoszonych biwaków.
  • Potwierdzenie zatwierdzenia biwaku- dh Weronika prześle dokument potwierdzający zatwierdzenie biwaku w Hufcu Poznań Rejon, dokument ten będzie można wydrukować i zabrać na biwak.

Finanse biwaku.
Odpłatność za biwak należy zbierać w formie dodatkowej składki zadaniowej UWAGA: Odpłatność za biwak zbiera organizator i całą kwotę zbiorczo wpłaca na konto Hufca - listę wpłat kierujemy bezpośrenio na adres: psniecinski@poczta.onet.pl   Bezpośrednio przed biwakiem, pobieramy zaliczkę, którą rozliczamy w ciągu dwóch tygodni od zakończenia biwaku. Rozliczenie biwaku odbywa się na zasadach ogólnych określony w dziale IX przywoływanej na początku artykułu instrukcji.

Ubezpieczenie biwaku:
Wszyscy członkowie hufca są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), członkowie biwaku również są objęci tym ubezpieczeniem, pod warunkiem iż są oni wpisani w ewidencję ezhp.pl. Jeśli na biwaku są osoby spoza ZHP należy wykupić dodatkową polisę ubezpieczeniową. Składając oświadczenie przy zgłoszeniu iż bedziemy korzystać z polisy hufcowej, oznacza to że wszyscy uczestnicy biwaku są wpisany w ewidencję, za co odpowiada komedant biwaku lub drużynowy w przypadku imprez na którą jedzie kilka jednostek.

Zaliczki na konto prywatne.
Istnieje możliwość pobrania zaliczki na konto prywatne, w tym przypadku należy pobrać druk wniosku o zaliczkę (dostępny na końcu artykułu), nalezy go wypełnić, podpisać, zeskanować i wysłać na adres mailowy psniecinski@poczta.onet.pl Po otrzymaniu wniosku, zaliczka zostanie przekazana na konto prywatne Komendanta Biwaku. Rozliczenie biwaku następuję w terminach dyżurów, dostępne na stronie internetowej Hufca.

Konto do wpłat odpłatności za biwak: BZ WBK III O/Poznań 53 1090 1359 0000 0001 1734 7880.